Skip links

Toelichting op loonkostensubsidie (LKS)

Wat is loonkostensubsidie (LKS)?
Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie (LKS) van de gemeente als zij mensen met een arbeidsbeperking – voor wie de gemeente verantwoordelijk is – in dienst nemen. Ook voor mensen die beschut werk doen kunnen werkgevers LKS krijgen.

Voorwaarde is dat een werknemer met voltijdse arbeid niet in staat is het wettelijk minimumloon(WML) te verdienen. De werkgever betaalt zo alleen voor de werkelijke arbeidsproductiviteit van de werknemer en wordt hij gecompenseerd voor de verminderde productiviteit.

Wat is het loon dat de werkgever betaalt?
De werkgever betaalt de werknemer volledig loon, volgens de voor hem geldende CAO of als die niet van toepassing is, het wettelijk minimumloon. De LKS bedraagt het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het minimumloon. De loonwaarde wordt op de werkplek bepaald aan de hand van een gevalideerde loonwaardemeting. Deze meting wordt uitgevoerd door een gecertificeerde loonwaardedeskundige van de gemeente. De LKS is maximaal 70 procent van het WML plus een vergoeding voor de werkgeverslasten (op dit moment 23 procent van de loonsom waarover LKS wordt verstrekt). Het eventuele verschil tussen minimumloon en CAO-loon is voor rekening van de werkgever. Als er sprake is van een detachering dan wordt de LKS aan de detacheerder (Wettelijk werkgever) uitbetaald. Bij het bepalen van de hoogte van de inleenvergoeding kan rekening worden gehouden met de hoogte van de loonkostensubsidie

Gemeenten stellen zelf de doelgroep voor loonkostensubsidie vast
Let op! Gemeenten kunnen zelf bepalen voor welke groepen loonkostensubsidie kan worden ingezet. Dit kan ook van tijdelijke aard zijn als stimulans om uitkeringsgerechtigden te kunnen laten werken. De hiervoor beschreven landelijke regeling is gericht op mensen met een arbeidsbeperking en is niet per definitie tijdelijk.

Loonkostensubsidie voor jongeren die al werken
Er kan ook loonkostensubsidie ingezet worden voor schoolverlaters afkomstig uit het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of de entreeopleiding MBO die al werken bij een werkgever en van wie de gemeente door een loonwaardemeting heeft vastgesteld dat zij op deze werkplek niet het WML kunnen verdienen.

Algemene informatie praktijkroute
De Praktijkroute houdt in dat mensen uit de doelgroep Participatiewet, van wie op de werkplek via een gevalideerde loonwaardemeting is vastgesteld dat zij een loonwaarde hebben lager dan 100%, zonder beoordeling door UWV in het doelgroepregister worden opgenomen. De werknemer valt dan onder de banenafspraak en er kan een beroep worden gedaan op de no-riskpolis  en is er recht op een doelgroep verklaring LKV ‘banenafspraak en scholing belemmerden’ waarmee de werkgever aanspraak kan maken op het loonkostenvoordeel (LKV). De praktijkroute kan enkel worden ingezet bij nieuw ingestroomde medewerkers en niet bij medewerkers die al een regulier dienstverband hebben bij de werkgever.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw adviseur van Werkplein Twente of het contactformulier invullen.

X